1. Trang chủ
  2. Doanh nghiệp, người lao động
  3. Hợp đồng lao động
  4. Được ký hợp đồng lao động điện tử từ ngày 01-01-2021

Được ký hợp đồng lao động điện tử từ ngày 01-01-2021

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 29/01/2021 – Ngày cập nhật: 27/07/2021

Từ ngày 01-01-2021, người sử dụng lao động và NLĐ được giao kết hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.


Điều 14 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2021) quy định:

“Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy: Từ ngày 01-01-2021, người sử dụng lao động và NLĐ được giao kết hợp đồng lao động điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Việc giao kết hợp đồng lao động điện tử được thực hiện theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử 2005.

Nguồn: Sưu tầm

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận