Cách xử lý kê khai sót hóa đơn

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/03/2022 – Ngày cập nhật: 21/03/2022

Nguồn: Facebook, Bùi Thúy Hà

Theo Công văn 4943/TCT-KK của Tổng cục thuế ban hành ngày 23-11-2015 trong đó có hướng dẫn cụ thể về kê khai hóa đơn bỏ sót như sau.

Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

“1. Đối với bán hàng hóa là thời Điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời Điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời Điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….

+ Tiết a Khoản 5 Điều 12 hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn: 

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

Đối với người bán: Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

(Ví dụ: Tháng 10/2021 người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 08/2021 chưa kê khai thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai bổ sung, Điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng quý 3/2020 theo quy định.)

Đối với người mua: Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

(Ví dụ: Tháng 10/2021 người nộp thuế phát hiện hóa đơn mua vào phát sinh tháng 9/2021 chưa kê khai thì người nộp thuế kê khai vào “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên Tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế Quý 04/2021 (Nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 09/2015 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.)

=> Căn cứ vào những quy định trên, việc hóa đơn GTGT đầu vào bị sót từ năm trước sẽ xử lý như sau: 

DN phát hiện hóa đơn bỏ sót của kỳ nào phải tiến hành kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót.

Việc kê khai, khấu trừ hóa đơn bỏ sót chỉ được thực hiện trước khi cơ quan thuế và cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận