1. Trang chủ
 2. Kế toán, thuế (1)
 3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 4. Dự phòng phí phải thu khó đòi – Cách hạch toán

Dự phòng phí phải thu khó đòi – Cách hạch toán

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 05/05/2022 – Ngày cập nhật: 06/05/2022

Nguồn: Facebook, Bùi Thúy Hà

Dự phòng phải thu khó đòi: Là dự phòng phần giá trị tổn thất của các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng không có khả năng không thu hồi được đúng hạn.

Căn cứ pháp lý:

 • Điều 6 Thông tư 48/2019/TT-BTC. 
 • Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Điều kiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định về đối tượng lập dự phòng các khoản nợ phải thu (Bao gồm các khoản doanh nghiệp đang cho vay và khoản trái phiếu chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán mà doanh nghiệp đang sở hữu) đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng doanh nghiệp không thu hồi được đúng hạn; Cụ thể quy định về các điều kiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi bao gồm:

Phải có chứng từ gốc chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả, bao gồm:

 • Một trong số các chứng từ gốc sau: Hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, cam kết nợ.
 • Bản thanh lý hợp đồng (Nếu có).
 • Đối chiếu công nợ; Trường hợp không có đối chiếu công nợ thì phải có văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (Có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát).
 • Bảng kê công nợ.
 • Các chứng từ khác có liên quan (Nếu có).

Có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi

 • Nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán từ 06 tháng trở lên (Tính theo thời hạn trả nợ gốc ban đầu theo hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ hoặc các cam kết nợ khác, không tính đến thời gian gia hạn trả nợ giữa các bên); Doanh nghiệp đã gửi đối chiếu xác nhận nợ hoặc đôn đốc thanh toán nhưng vẫn chưa thu hồi được nợ.
 • Nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định đối tượng nợ có khả năng không trả được nợ đúng hạn theo quy định.
 • Riêng đối với các khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ (Có đăng ký ngành nghề và hoạt động mua bán nợ theo đúng quy định của pháp luật), thời gian quá hạn được tính kể từ ngày chuyển giao quyền chủ nợ giữa các bên (Trên cơ sở biên bản đối chiếu công nợ hoặc thông báo bàn giao quyền chủ nợ) hoặc theo cam kết gần nhất (Nếu có) giữa doanh nghiệp đối tượng nợ và doanh nghiệp mua bán nợ.

Tỷ lệ trích lập dự phòng phải thu khó đòi

Căn cứ quy định tại Khoản 2 iều 6 Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định về mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi như sau:

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán, mức trích lập dự phòng như sau:

 • 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
 • 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
 • 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
 • 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông và doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng hóa, khoản nợ phải thu cước dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình trả sau và khoản nợ phải thu do bán lẻ hàng hóa theo hình thức trả chậm/trả góp của các đối tượng nợ là cá nhân đã quá hạn thanh toán mức trích lập dự phòng như sau:

 • 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng.
 • 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng.
 • 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng.
 • 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 12 tháng trở lên.

Đối với các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng doanh nghiệp thu thập được các bằng chứng xác định tổ chức kinh tế đã phá sản, đã mở thủ tục phá sản, đã bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh; Đối tượng nợ đang bị các cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử hoặc đang thi hành án hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo (Có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết hoặc khoản nợ đã được doanh nghiệp yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú; Khoản nợ đã được doanh nghiệp khởi kiện đòi nợ nhưng bị đình chỉ giải quyết vụ án thì doanh nghiệp tự dự kiến mức tổn thất không thu hồi được (Tối đa bằng giá trị khoản nợ đang theo dõi trên sổ kế toán) để trích lập dự phòng.

Lưu ý

Khi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của một đối tượng nợ có phát sinh cả nợ phải thu và nợ phải trả; Căn cứ biên bản đối chiếu công nợ giữa hai bên để doanh nghiệp trích lập dự phòng trên cơ sở số còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả của đối tượng này.

Mức trích lập dự phòng của từng khoản nợ quá hạn được tính theo tỷ lệ (%) của khoản nợ quá hạn phải trích lập theo thời hạn quy định nhân (x) với tổng nợ còn phải thu sau khi đã bù trừ khoản nợ phải trả.

Nguyên tắc kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi

Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính.

 • Trường hợp khoản dự phòng phải thu khó đòi phải lập ở cuối kỳ kế toán này lớn hơn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch lớn hơn được ghi tăng dự phòng và ghi tăng chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Trường hợp khoản dự phòng phải thu khó đòi phải lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch nhỏ hơn được hoàn nhập ghi giảm dự phòng và ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng, kèm theo các chứng cứ chứng minh. Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.

Đối với khoản nợ mua của doanh nghiệp mua bán nợ, số dự phòng được trích lập tối đa bằng số tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra để mua khoản nợ; Thời gian trích lập tối đa không quá thời gian tái cơ cấu doanh nghiệp, thu hồi nợ tại phương án mua, xử lý nợ.

Doanh nghiệp không thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phải thu quá thời hạn thanh toán phát sinh từ khoản lợi nhuận, cổ tức được chia do góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

Đối với những khoản phải thu khó đòi kéo dài trong nhiều năm, doanh nghiệp đã cố gắng dùng mọi biện pháp để thu nợ nhưng vẫn không thu được nợ và xác định khách nợ thực sự không có khả năng thanh toán thì doanh nghiệp có thể phải làm các thủ tục bán nợ cho Công ty mua, bán nợ hoặc xóa những khoản nợ phải thu khó đòi trên sổ kế toán:

 • Việc xóa các khoản nợ phải thu khó đòi phải thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp. Số nợ này được theo dõi trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp và trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính. 
 • Nếu sau khi đã xóa nợ, doanh nghiệp lại đòi được nợ đã xử lý thì số nợ thu được sẽ hạch toán vào Tài khoản 711 “Thu nhập khác.

Tài khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi – Tài khoản 2293

Bên nợ

 • Hoàn chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết.
 • Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác khi có quyết định dùng số dự phòng đã lập để bù đắp số tổn thất xảy ra.
 • Bù đắp phần giá trị đã được lập dự phòng của khoản nợ không thể thu hồi được phải xóa sổ.

Bên có

Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi

Căn cứ Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC => Doanh nghiệp thực hiện hạch toán dự phòng phải thu khó đòi như sau:

Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết => Trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (TK 2293)

Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ các khoản nợ phải thu được phân loại là nợ phải thu khó đòi, nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng nợ phải thu khó đòi đã trích lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết => Hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (TK 2293)

Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định là không thể thu hồi được => Thực hiện xóa nợ theo quy định của pháp luật hiện hành => Căn cứ vào quyết định xóa nợ, ghi:

Nợ TK 111, 112, 331, 334,… (Phần tổ chức cá nhân phải bồi thường)
Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (TK 2293) (Phần đã lập dự phòng) 
Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Phần được tính vào chi phí)

Có TK 131, 138, 128, 244,…

Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xóa nợ; Nếu sau đó lại thu hồi được nợ => Căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi được, ghi:

Nợ TK 111, 112,…

Có TK 711: Thu nhập khác

Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn được bán theo giá thỏa thuận; Tùy từng trường hợp thực tế ghi nhận như sau:
Trường hợp khoản phải thu quá hạn chưa lập dự phòng phải thu khó đòi, ghi:

Nợ TK 111, 112 (Theo giá bán thỏa thuận)
Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Số tổn thất từ việc bán nợ)

Có TK 131, 138, 128, 244,…

rường hợp khoản phải thu quá hạn đã lập dự phòng phải thu khó đòi nhưng số đã lập dự phòng không đủ bù đắp tổn thất khi bán nợ thì số tổn thất còn lại được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 111, 112 (Theo giá bán thỏa thuận)
Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (TK 2293) (Số đã lập dự phòng)
Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Số tổn thất từ việc bán nợ)

Có TK 131, 138,128, 244,…

Kế toán xử lý các khoản dự phòng phải thu khó đòi trước khi doanh nghiệp nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần: Khoản dự phòng phải thu khó đòi sau khi bù đắp tổn thất; Nếu được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:

Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (TK 2293)

Có TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Để đảm bảo dự phòng tổn thất do các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách hàng không có khả năng thanh toán . Cuối năm kế toán phải lập danh sách các khoản công nợ phải thu theo từng nhóm hạn nợ tương ứng với mức tỷ lệ trích lập dự phòng; Từ đó tính toán được số tiền trích lập dự phòng hàng năm.
 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận