Hạch toán bán hàng cho các đơn vị nội bộ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/12/2021 – Ngày cập nhật: 22/12/2021

1. Trường hợp chưa ghi nhận doanh thu ngay

Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp, chỉ ghi nhận doanh thu khi thực bán hàng ra bên ngoài:

1.1. Kế toán tại đơn vị bán 

Khi xuất sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đến các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT, ghi: 

Nợ TK 136 – Phai thu nội bộ (giá vốn)

Có các TK 155 156

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Khi nhận được thông báo từ đơn vị mua là sản phẩm, hàng hóa đã được tiêu thụ ra bên ngoài, đơn vị bán ghi nhận doanh thu, giá vốn: 

Phản ánh giá vốn hàng bán, ghi: 

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có 136 – Phải thu nội bộ. 

Phản ánh doanh thu, ghi: 

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.


1.2. Kế toán tại đơn vị mua 

Khi nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp chuyên đán, kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ các TK 155, 156 (giá vốn) 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

Khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ ra bên ngoài, kế toán ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch bán hàng thông thường. 

Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp hạch toán đến kết quả kinh doanh sau thuế, kế toán phải kết chuyển doanh thu, giá vốn cho đơn vị cấp trên: 

Kết chuyển giá vốn, ghi: 

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ

Có TK 632 – Giá vốn hàng bán. 

Kết chuyển doanh thu, ghi: 

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

2. Trường hợp ghi nhận doanh thu ngay

Ghi: 

Nợ các TK 136 – Phải thu nội bộ

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao dịch bán)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

Ghi nhận giá vốn hàng bán như giao dịch bán hàng thông thường
 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận