1. Trang chủ
  2. Kế toán, thuế (1)
  3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
  4. Hạch toán đối với hoạt động gia công hàng hóa

Hạch toán đối với hoạt động gia công hàng hóa

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/12/2021 – Ngày cập nhật: 21/12/2021

1. Kế toán tại đơn vị giao hàng để gia công

Khi xuất kho giao hàng để gia công, ghi: 

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có các TK 152, 156.

Ghi nhận chi phí gia công hàng hoá và thuế GTGT được khấu trừ: 

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331

Khi nhận lại hàng gửi gia công chế biến hoàn thành nhập kho, ghi: 

Nợ các TK 152, 156

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

2. Kế toán tại đơn vị nhận hàng để gia công

Khi nhận hàng để gia công, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị vật tư, hàng hóa nhận gia công trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính. 

Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 131,..

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận